طول مهاری میلگرد | تفاوت طول مهاری وطول همپوشانی

آرماتوربندی
تایپوگرافی
  • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
  • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

طول مهاری میلگرد چیست ، طول چسبندگی مهاری میلگرد ، طول مهاری میلگرد مستقیم ، طول مهاری میلگرد قلابدار ، طول گیرایی

چسبندگی میلگرد و بتن، از طریق سطح تماس بین آنها ایجاد می شود. برای استفاده کامل از حداکثر مقاومت میلگردهای داخل بتن، در مقابل نیروهای وارد شده، لازم است سطح تماس، با توجه به مقدار مقاومت چسبندگی بتن و فولاد در واحد سطح ، به اندازه ای باشد که بتواند حداکثر نیروهای وارده را تا حد مقاومت مجاز به میلگرد وارد کند. با توجه به ثابت بود ن محیط هر میلگرد، مقدار سطح تماس تابع طول میلگرد است. مقدار طول لازم برای انتقال تنش از میلگرد به بتن را طول مهاری میلگرد یا طول چسبندگی مهاری و یا طول گیرایی میلگرد می گویند.

برای تامین چسبندگی، متناسب با قطر و مقاومت مجاز هر میلگرد را میلگرد های قطور، به د لیل تحمل نیروهای بزرگتر، به سطح تماس بیشتر و درنتیجه، طول مهاری بیشتری نیاز دارند.

گاهی اوقات برای کاهش هزینه و جلوگیری از پرت میلگرد و یا محدودیت طول میلگرد های موجود در بازار (12 متر) نیاز است که اقدام به وصله کردن میلگرد ها انجام شود. در این مواقع نیرو از یک میلگرد به میلگرد دیگر منتقل میشود به طول لازم برای وصله کردن میلگرد ها طول همپوشانی یا طول وصله گفته میشود.

تفاوت طول مهاری و طول همپوشانی

طول همپوشانی طول مورد نیاز در میلگرد برای انتقال تنش به میلگرد دیگر است، در حالی که طول مهاری (development length) طول لازم برای انتقال تنش به بتن است.

طول مهاری میلگرد مستقیم ، طول مهاری میلگرد قلابدار
طول مهاری میلگرد مستقیم ، طول مهاری میلگرد قلابدار