روش های پایدار سازی دیواره گود + پاورپوینت

تخریب - گود برداری
تایپوگرافی
 • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
 • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

روش های پایدار سازی دیواره گود ، سازه نگهبان ، نحوه اجرای سازه نگهبان ، انواع روشهای پایدارسازی گود ، سازه نگهبان انواع ، پایدارسازی دیواره گودبرداری ، پاورپوینت سازه نگهبان ، بهترین روش پایدارسازی گود ، دانلود پاورپوینت پایدارسازی گود ، سازه های نگهبان ppt

تعریف گودبرداری

برداشت خاک پايين تراز سطح زمين را گودبرداری میگویند.

انواع گود برداری

 1. حفاظت شده يا مهاربندی شده
 2. حفاظت نشده يا مهاربندی نشده

خطرات موجود در حفاری و گود برداری

 • خفگی ناشی از كمبود اكسيژن برای نیروهای کار
 • مسموميت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی
 • سقوط از ارتفاع
 • ایجاد خسارت به مجاوران گود
 • ريزش ديواره ها و سقوط آوار( مهمترين و پرريسک ترين خطر در محيط گودبرداری )
 • خطرات ناشی از برخورد و ايجاد صدمات به تاسيسات زير زمينی نظیر گاز، برق ،آب و ...
ریزش ساختمان مجاور گود
ریزش ساختمان مجاور گود

اهداف ایمن سازی گودبرداری

 1. حفظ جان انسان هاي داخل و خارج از گود .
 2. حفظ اموال داخل و خارج از گود .
 3. فراهم آوردن شرايط ايمن و مطمئن جهت اجرای كار .

سازه های نگهبان

در بسياری از پروژه های ساختمانی لازم میباشد که زمين به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم يا نزديک به قائم باشد. اين کار ممکن است به منظور احداث زير زمين ، کانال ، منبع آب و .. صورت گيرد. فشار جانبی وارد بر اين جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نيز سربار های احتمالی روی خاک کنار گود مي باشد. اين سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگيری از ريزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از اين خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان گفته میشود.

چگونگی پایدار سازی دیواره گود

زمانی که در یک محل گودبرداری می شود و دیواره ای قائم از خاک ایجاد می گردد، بر این دیواره قائم دو دسته نیرو اعمال می شود .

 1. نیروهای محرک
 2. نیروهای مقاوم

نیروهای محرک به نیروهایی گفته می شود که تمایل به تخریب دیواره گود دارند و در مقابل نیروهای مقاوم نیروهایی هستند که تمایل به پایداری و جلوگیری از ریزش گود را دارند .
حال اگر مجموع نیروهای محرک(نیروهایی که باعث تخریب دیواره می شوند) از مجموع نیروهای مقاوم (نیروهایی که از ریزش دیواره جلوگیری می نمایند) بیشتر باشد، دیواره گود ریزش خواهد کرد و اگر مجموع نیروهای مقاوم از مجموع نیروهای محرک بیشتر باشد دیواره پایدار خواهد بود.

انواع روشهای پایدار سازی گود (انواع سازه نگهبان)

 • روش مهارسازی
 • روش دیافراگمی
 • روش دوخت به پشت
 • روش مهار متقابل
 • روش سپرکوبی
 • روش میخکوبی یا نیلینگ (Nailing)
 • روش اجرای شمع
 • روش خرپایی مورب
 • روش خرپایی موازی
 • سازه های نگهبان وزنی

روش مهار سازی

در روش مهار سازی ابتدا در حاشیه زمین و در فواصل معین و محاسبه شده چاهک هایی حفر می شود.عمق این چاهک ها حداقل3/1 برابر عمق گودبرداری می باشد. پس از حفر چاهک ها در قسمت انتهایی چاهک آرماتورگذاری صورت می گیرد.سپس داخل چاهک ها پروفیل های مناسب(معمولا I شکل ) قرارداده می شود.حال قسمت آرماتور گذاری شده انتهای چاهک بتن ریزی می شود. پس از اولین مرحله گودبرداری ، در بدنه گود سوراخ هایی افقی یا مایل با قطر 10 تا 15 سانتی متر حفاره شده و درون سوراخ ها پس از قراردادن میلگرد، تزریق بتن انجام می شود. پس از انجام مراحل فوق ، جهت جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل ها ، باید بین پروفیل های قائم بوسیله پانلهای بتنی پیش ساخته و یا بتن درجا مهار مناسب انجام شود.غالباً روی دیوار آرماتوربندی و سپس بتن پاشی انجام می دهیم

روش مهار سازی | پایداری گود
روش مهار سازی | پایداری گود

روش دیافراگمی

در روش دیافراگمی پایدار سازی گود ابتدا به کمک دستگاه های حفاری محل احداث سازه نگهبان حفاری می گردد. سپس به طور همزمان محل حفر شده را به وسیله گل بنتونیت پر می شود. با این کار از ریزش دیواره گود جلوگیری می گردد. پس از حفاری شبکه آرماتوری که قبلا آماده گردیده است در محل حفاری شده که با گل بنتونیت پر شده است قرار داده می شود. بعد از آرماتورگذاری در محل های حفاری شده که با بنتونیت پرشده است بوسیله لوله ترمی بتن ریزی انجام می شود.(لوله ترمی لوله ایست که به وسیله آن بتن در تراز پایین گودبرداری ریخته می شود با این کار در زمان بتن ریزی ، وزن مخصوص بالای بتن نسبت به بتونیت ، سبب بالا آمدن بنتونیت می گردد).

روش دیافراگمی | پایداری گود
روش دیافراگمی | پایداری گود

روش دوخت به پشت (Tie Back)

در این روش از روش های پایداری گود ابتدا عملیات گودبرداری به صورت مرحله به مرحله اجرا می گردد. در هر مرحله پس از برداشتن خاک با یک عمق مشخص و محدود در بدنه گود سوراخ هایی افقی یا مایل با قطر 10تا15 سانتی متر حفرشده و درون سوراخ ها آرماتورهای پیش تنیده قرارداده می شود و قسمت انتهایی سوراخ بتن تزریق می گردد.پس از انجام مراحل فوق آرماتورهای پیش تنیده به وسیله جک های مخصوص تا نیروی محاسبه شده کشیده می شوند. با این کار بخشی از دیواره گود متراکم شده و این امر باعث بهبود خصوصیات مکانیکی خاک و کاهش نیروی رانش خاک می گردد.پس از این مرحله ، سوراخ هایی که در بدنه گود ایجاد شده بود به وسیله بتن پر می شوند.پس از گیرش کامل بتن آرماتورها رها می شوند.در نهایت بدنه گود آرماتورگذاری و بتن پاشی می شود و آرماتورهای پیش تنیده روی دیواره گود به صورت مناسب مهار می شوند.

روش دوخت به پشت (Tie Back) | پایداری گود
روش دوخت به پشت (Tie Back) | پایداری گود

روش مهار متقابل

در روش مهار متقابل ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری در آن صورت بگیرد ، در فواصل معین و محاسبه شده چاهک هایی روبروی هم در دوطرف زمین حفر می گردد. عمق این چاهک ها حداقل 3/1 برابر عمق گودبرداری می باشد.پس از حفر چاهک ها در قسمت انتهایی چاهک آرماتورگذاری صورت می گیرد. سپس داخل چاهک ها پروفیل های مناسب بسته به عمق گود و مشخصات خاک قرار میگیرد. حال قسمت آرماتورگذاری شده انتهای چاهک بتن ریزی می شود.پس از اجرای مراحل فوق عملیات گودبرداری به صورت مرحله به مرحله اجرا میشود. پس از اولین مرحله گودبرداری با قرار دادن یک عضو افقی به صورت مهار خاک دیواره مهار میگردد. پس از انجام مراحل فوق جهت جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل ها باید بین پروفیل های قائم بوسیله پانلهای بتنی پیش ساخته و یا بتن درجا و یا چوبی مهار مناسب انجام شود.با افزایش عرض گودبرداری تیرهای مهار مقابل بایستی دارای مقاطع با مقاومت خمشی بالاتری باشند تا در اثر نیروهای حاصل از فشار خاک کمانش ننمایند. لذا این روش برای عرض های زیاد مقرون به صرفه نمی باشد.همچنین در گودبرداری های عمیق وجود مهاربند های مقابل در اعماق مختلف می تواند دست و پا گیر باشد.

روش مهار متقابل
روش مهار متقابل | پایداری گود

روش سپر کوبی

یکی دیگر از انواع روشهای پایدارسازی گود روش سپر کوبی میباشد. روش سپر کوبی در مناطق شهری به دلیل وجود تاسیسات زیرزمینی و نیز در مناطق کوهستانی و سنگی به دلیل عدم نفوذ صفحات داخل سنگ امکان پذیر نمی باشد. بطور کلی شیوه ای است که برای اجرای مهار بدنه کانال ها بخصوص با طول های زیاد بسیار مناسب می باشد. در این روش، بعد از مشخص نمودن دقیق محل گودبرداری اقدام به کوبیدن صفحات فلزی (Sheet pile) داخل خاک و پیرامون محدوده گودبرداری، توسط چکش پنوماتیک می گردد. با استفاده از لرزش این صفحات کاملا داخل خاک و عمق مطلوب کوبیده می شوند و با انواع اتصالات بین خود به یکدیگر متصل میگردند و یک جداره پیوسته را شکل میدهند.. در ادامه عملیات خاکبرداری شروع می شود و پس از آنکه عمق خاکبرداری به حد کافی رسید در کمرکش سپرها و بر روی آنها، تیرهای پشت بند افقی نصب می گردد تا از عدم حرکت خاک و به تبع آن وزق های سپر کوبیده شده به سمت داخل گود اطمینان به عمل آید. سپس قیدهای فشاری را در جهت عمود برصفحه سپرها به این پشت بندها ی افقی وصل میکنند. سپرها و پشت بندها و قید های فشاری، معمولا در عرضهای کم و خاکهای غیر سست از نوع چوبی است ولی در عرض های بیشتر و خاکهای سست تر استفاده از سپرها و پشت بندها و قید های فشاری فلزی اجتناب ناپذیر میباشد.

روش سپر کوبی
روش سپر کوبی | پایداری گود

روش میخ کوبی یا نیلینگ (Nailing)

از روش های مهم پایداری گود ها میتوان به نیلینگ (Nailing) یا میخ کوبی خاک اشاره نمود. با توجه به اینکه میخ­کوبی باید در زیر سازه های مجاور ملک صورت گیرد نیاز به اخذ مجوز از همسایگان پروژه می باشد. علاوه بر این مسئله آلودگی صوتی حین عملیات نیلینگ مسئله قابل توجه دیگر است که لازم است از تجهیزات مناسب برای اپراتورها و حاضرین در محل پروژه تعبیه دید.

مهار کششی نیلینگ معمولا از آرماتورهای فولادی با قطر 20 الی 40 میلیمتر و با حد تسلیم 420 الی 500 نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده می شوند که درون یک چال حفاری شده با قطر 76 الی 150 میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال بتن تزریق می گردد. فواصل بین مهارهای کششی در حدود 1 الی 2 متر می باشد و طول آنها نیز در حدود 70 الی 100 درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدودا 15 درجه می باشد.استفاده از روش میخ کوبی درخاک هایی مناسب است که پس از برداشت اولین مرحله خاکبرداری پایدار باشند و دیواره بتواند به صورت موقت پایدار بماند.بعد از حفاری دیواره ها ، داخل سوراخ ها میلگرد گذاری شده و از قسمت انتهایی داخل سوراخ ها بابتن به شکل ثقلی پر می گردد.جهت پر کردن سوراخ ها با بتن مخصوص، لوله هایی به میلگردها متصل شده و پس از قراردادن میلگردها داخل محل های حفاری شده ، بتن بوسیله این لوله ها وارد سوراخ می شود. بعد از مراحل فوق برروی دیواره ها شبکه های فولادی قرارگرفته و با استفاده از سیستم بتن پاشی (شاتکریت) یک پوشش موقت بر روی دیواره ایجاد می گردد. پس از اجرای بتن پاشی صفحاتی بر روی میلگردها بسته شده و بوسیله مهره این صفحات و میلگرد ها روی دیواره گود ثابت می شوند. از دیگر نکات مهم این روش این است که باید توجه داشت که قبل از بتن پاشی با استفاده از مصالح زهکش ، آب احتمالی در پشت دیواره زهکشی شود.عدم استفاده از زهکشی میتواند باعث ریزش دیواره گردد.

روش میخ کوبی یا نیلینگ (Nailing)
روش میخ کوبی یا نیلینگ (Nailing)

روش شمع

شمع های درجا یکی دیگر از روش های پایدارسازی جداره های گود ها به حساب می آیند. پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک و مشخص شدن نوع خاک منطقه و سطح آب زیرزمینی اقدامات لازم جهت مسطح نمودن محل پروژه و مشخص نمودن نقاط دقیق شمع ها صورت می گیرد. موقعیت قرارگیری دستگاه حفاری نیز به صورتی تعیین می گردد که هنگام حفر چاه مجبور به جابجایی دستگاه نگردیم زیرا امکان ایجاد ناشاقولی در مسیر حفر چاه وجود خواهد داشت. ضمنا باید در نظر داشت دستگاه حفاری در محلی قرار گیرد که دارای تکیه گاه های مناسب بوده و موجب ریزش چاه های مجاور نیز نگردد.

در این روش ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری انجام شود در فواصل معین و محاسبه شده چاه هایی حفر می شود.این حفاری ها بااستفاده از دستگاه های حفاری و یا با استفاده از روش دستی صورت می گیرد.عمق این چاه ها حداقل 3/1 برابر عمق گودبرداری می باشد. پس از حفر این چاه ها، داخل چاه ها بطور کامل آرماتورگذاری صورت گرفته و سپس عملیات بتن ریزی انجام می گردد. در صورت استفاده از دستگاه حفاری اقدام به خارج کردن غلاف ها از چاه میگردد. در ادامه ، قسمت فوقانی شمع خاکبرداری می شود.جهت رفتار مشترک شمع ها با یکدیگر در قسمت فوقانی شمع ها تیر رابطی اجرا می گردد.این تیر سبب می شود رفتار شمع ها مناسب تر و در بسیاری از موارد طرح اقتصادی تر گردد.پس از اجرای تیر رابط عملیات گودبرداری بطور کامل انجام می شود.در روش اجرای شمع بایدبه این نکته توجه داشت که انتقال نیروی جانبی خاک به شمع های اجرا شده بصورت صحیح انجام پذیرد. برای این منظور در طراحی شمع ها بایستی فاصله شمع ها به نحو قابل قبولی کم باشد و بر این اساس مناسب تر است که شمع ها چسبیده به هم اجرا شوند و یا بین شمع ها با جهت انتقال نیروی خاک سازه های مناسب اجرا گردد.

روش اجرای شمع
روش اجرای شمع

روش خرپایی مورب

این روش متداول ترین روش اجرای سازه های نگهبان در مناطق شهری است و اجرای آن ساده بوده و به تخصص بالایی نیاز ندارد اما این سیستم به دلیل شکل خرپاها معمولا دست و پاگیر می باشد.دراین روش ابتدا چاه هایی را در کنار گود در فواصل مشخص و محاسبه شده حفر می نماییم و بعد از حفاری چاه ها ، قسمت انتهایی چاه با عمق مشخص آرماتوربندی شده و سپس عضو قائم خرپا درون چاه قرار داده می شود. حال درقسمت انتهایی چاه با عمق مناسب بتن ریزی صورت می گیرد.عمق این چاه ها و عمق بتن ریزی انتهای چاه باید به گونه ای باشد که قسمت انتهایی چاه ها بتواند پس از بتن ریزی کشش ایجاد شده در سیستم را تحمل نماید.بعد از این مرحله ، خاکبرداری با شیب پایدار برداشت می گردد و در کف گود ،فونداسیون جهت اتصال عضو مورب خرپا با ابعاد مشخص طبق محاسبات اجرا می گردد. سپس عضو مورب خرپا با شیب مناسب به فونداسیون اجرا شده در کف گود متصل می شود.حال خاکبرداری به صورت مرحله ای تا انتهای گودبرداری انجام شده و در هر مرحله اعضای دیگر خرپا اجرا می شوند.پس از اتمام گودبرداری و اجرای خرپا جهت جلوگیری از کمانش عضوهای خرپا و کل سیستم خرپایی، باید عضوهای مورب خرپا به وسیله تیرهای افقی و بادبندها در فواصل مشخص و محاسبه شده مهار شوند.دربسیاری از پروژه ها جهت تسریع در عملیات گودبرداریو احداث سازه نگهبان ، ابتدا محل اجرای پروژه با شیب پایدار حفاری می گردد.حال برای نصب خرپا ها به وسیله بیل مکانیکی در دیواره گود شیارهایی ایجاد شده و سپس برای نصب خرپا در محل شیارهای اجرا شده چاه حفاری و سپس آرماتوربندی می شود و مراحل بعدی نصب خرپا دنبال می شود.

روش خرپایی مورب
روش خرپایی مورب

روش خرپایی موازی

در این روش در اطراف زمینی که قصد گودبرداری داریم، چاه هایی در دو ردیف (یا بیشتر ) حفر می کنیم و سپس همانندمراحل قبلی داخل چاه ها و در قسمت انتهایی آنها آرماتورگذاری می گردد. سپس دوعضو قائم در داخل چاه ها قرار داده شده و قسمت انتهایی چاه ها بتن ریزی می گردد.حال عملیات خاکبرداری به شکل مرحله ای برداشت شده و اعضای دیگر خرپا مرحله به مرحله اجرا می شوند. لازم است جهت جلوگیری از کمانش عضوهای خرپا و کل سیستم خرپایی، باید عضوهای مورب خرپا به وسیله تیرهای افقی و بادبند ها در فواصل مشخص و محاسبه شده مهار شوند.برای انتقال فشار جانبی خاک به این سازه ها می توان در بین پروفیل های قائم با استفاده از صفحات بتنی پیش ساخته و یا الوار این فشار را انتقال داد.

سازه های نگهبان وزنی

در بسیاری از پروژه های ساختمانی در صورتی که عمق گودبرداری کم باشد (تا حدود 4 متر) به جهت صرفه جویی در هزینه های سازه های نگهبان از شیوه های سنتی دیوار های وزنی آجری(منبری) استفاده می شود. در این روش ابتدا خاکبرداری با شیب پایدار انجام می شود .سپس در بدنه گود و در محل اجرای دیوار وزنی به ضخامت مشخص محاسبه شده شیارهایی اجرا می شود.حال در محل شیارها دیوار آجری با ملات ماسه سیمان به صورت پله ای اجرا می گردد.پس از اتمام اجرای دیوار وزنی خاک بین منبری ها به صورت مرحله ای برداشته می شود.برای نگهداری خاک بین منبری ها در ارتفاع های مشخص پروفیل قرارداده شده و سپس آجرچینی انجام می شود.

سازه های نگهبان وزنی
سازه های نگهبان وزنی (سازه نگهبان منبری)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید